ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT cyfence  จัดอบรมหลักสูตร Information Security Awareness Training ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Information Security Awareness Training  เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ใช้งานในองค์กร พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อยกระดับองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล ณ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560