ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

11.07.2016
CAT ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา การสร้างบรรทัดฐานในงานบริการไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL
การขับเคลื่อนประเทศเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลไทยนั้น ได้สร้างความตระหนักและตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีให้แก่ทุกภาคส่วนในแวดวงไอทีของไทยก็เช่นกัน การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสามารถพัฒนาการบริการและองค์กรได้ ซึ่งระบบการจัดการด้านการบริหารงานด้านไอทีที่ดีนั้น จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ ควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT หนึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลรายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีระบบโครงข่ายครอบคลุมมากที่สุด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารงานด้านไอทีมาโดยตลอด โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา CAT ได้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา
25.05.2016
CAT มอบเงินสนับสนุนโครงการนิด้าอาสาพัฒนาเพื่อน้องผู้ห่างไกล ครั้งที่ 3
นายพจน์ พจนพาณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มอบเงินสนับสนุนโครงการนิด้าอาสาพัฒนาเพื่อน้องผู้ห่างไกลครั้งที่ 3 โดยมี นายธัชชัย เจนดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านคลองบุหรี่ และ นายสมโชค โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นโดยนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) รุ่นที่ 19 เพื่อจัดสร้างห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559