ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Big Data and Mobile Technology for Smart Cities
  ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย และ นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Big Data and Mobile Technology for Smart Cities  ซึ่งจัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Hongkong University of Science and Technology          โดยภายในงานฯ CAT ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของ    CAT อาทิ บริการ CAT internet และ IRIS CLOUD  ตลอดจนบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT มาช่วยในเรื่องระบบการจัดการของเมือง ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนา Smart City เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560