CAT satcom Services

  • CAT Globesat

    CAT Globesat บริการเชื่อมโยง ข้อมูล ภาพ เสียง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายดาวเทียม โดยใช้เทคโนโลยี VSAT ที่สามารถเชื่อมโยงได้หลากหลายรูปแบบ

ลักษณะบริการ

CAT Globesat เป็นบริการเชื่อมโยง ข้อมูล ภาพ เสียง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายดาวเทียม โดยใช้เทคโนโลยี VSAT ที่สามารถเชื่อมโยงได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ Point to Point และแบบ Point to Multi Point รองรับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 45 Mbps
                                                

จุดเด่นบริการ

  • สามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทาง
  • ความน่าเชื่อถือสูง (High Reliability) 99-99.9%

         

รูปแบบบริการ

1. แบบ Simplex เป็นการส่งข้อมูลแบบทางเดียว  เหมาะสำหรับการกระจายข่าวสารต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุกระจายเสียง การเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น2. แบบ Duplex เป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบสองทาง  โดยสถานีลูกข่ายสามารถรับ-ส่งกันได้โดยไม่ต้องมีสถานีแม่ข่าย  เหมาะสำหรับระบบสื่อสารข้อมูลที่มีปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลมาก ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม