CAT satcom Services

  • CAT iPSTAR

    CAT iPSTAR บริการบอร์ดแบรนด์ผ่านดาวเทียม iPSAR (THAICOM 4) รองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการับ-ส่ง ข้อมูลทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ีห่างไกลที่โครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานเข้าไม่ถึง

ลักษณะบริการ

CAT iPSTAR เป็นบริการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานบรอดแบรนด์ทั้งการใช้งานอินเตอร์เน็ตในบ้านพักและการเชื่อมโยงข้อมูลระดับองค์กรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่การใช้งาน ทั้งในย่านธุรกิจ ชุมชนเมือง หรือแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

 

รูปแบบบริการ

ปัจจุบัน CAT iPSTAR ให้บริการ 2 รูปแบบหลัก ได้แก่

1. บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม CAT iPSTAR Internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม iPSTAR ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อให้บริการธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ เหมาะกับผู้ใช้งานใน 2 ลักษณะ คือ

  • Satlink Products User/Residential เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล โดยช่องสัญญาณจะถูกจัดสรรให้ใช้งานร่วมกัน รวามเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้บริการในช่วงเวลานั้น
  • SME/Corporate เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยช่องสัญญาณจะถูกจัดให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดได้ตลอดเวลา

2. บริการวงจรสื่อสารข้อมูล CAT iPSTAR เป็นบริการรับ-ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม iPSTAR เหมาะสำหรับบริษัทธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ (Headquater) กับสำนักงานสาขาย่อย (Branch Office) โดยช่องสัญญาณจะถูกจัดให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดได้ตลอดเวลา
 

รายละเอียดเพิ่มเติม