CAT satcom Services

  • CAT Studio

    CAT Studio ให้บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์และห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์แบบฉากเสมือนจริง