แนะนำหน่วยงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 • CAT R&D
  แผนแม่บทงานวิจัย

  แผนแม่บทงานวิจัย

แผนแม่บทงานวิจัย

 • เครือข่าย ACASIA เชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิ้ลใต้น้ำที่หลากหลายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
 • มีเครือข่ายหลักและสำรองที่แข็งแกร่งแบบ Fully meshed Network
 • พันธมิตรแต่ละรายเป็นเจ้าของผู้ลงทุนในเครือข่าย Local Access ในพื้นที่ทั่วประเทศ
 • จุดให้บริการที่มาเลเซียและสิงค์โปร์ ได้เชื่อมต่อสำรองไปยังจุดให้บริการในแห่งที่สอง
 • เปลี่ยนเส้นทางการให้บริการโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
 • มีศูนย์กลางปฎิบัติรการระบบเครือข่าย (RNOC) ณ ประเทศมาเลเซียและศูนย์ปฏิบติการสำรองที่ กรุงเทพฯ