CAT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)"

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จาก 20 กระทรวง โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) นำคณะผู้บริหาร    ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคาร CAT TOWER บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการ Big Data Analytic จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านสาธารณสุข  ด้านท่องเที่ยว และด้านทรัพยากรธรรมชาติและอุตุนิยมวิทยา โดย CAT เข้าร่วมการประชุมในกลุ่มด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทีโอที และไปรษณีย์ไทย