CAT ร่วมงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free WiFi) จังหวัดอุบลราชธานี

      นางสุวรรณา  หรรษาจารุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ  นายดำรง แสงโฮง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ  และ นายสมภพ เหลาสุภาพ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้าอุบลราชธานี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free WiFi) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี  ทีมขายศรีอุบลธรและสำนักงานบริการลูกค้าอุบลราชธานีร่วมออก Booth นำเสนอบริการ my4G และ C Internet  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

       โครงการนี้ สดช. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล ที่เป็นประโยชน์ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเท่าเทียมโดย CAT เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักของโครงการฯ