4 สถานีเคเบิลใต้น้ำของ CAT ได้รับ ISO 9001:2015  ยกระดับบริการสู่มาตรฐานสากล 

      CAT ในฐานะเจ้าของโครงข่ายระหว่างประเทศแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการลงทุนจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วทั้งในและระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการโทรคมนาคมทุกรูปแบบ ในการทำหน้าที่เป็น International Gateway ให้แก่ระบบการสื่อสารระหว่างประเทศ ด้วยเสถียรภาพสูงสุด และยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสู่ระบบบริหารที่เป็นมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

 

      ปัจจุบันการให้บริการวงจรผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมสถานีเคเบิลใต้น้ำของ CAT จำนวน 4 แห่ง จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BV) รายละเอียด ดังนี้ 

 

      1. สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 เพชรบุรี ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านบริการงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเคเบิล ผ่านสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 เพชรบุรี (MAINTENANCE EQUIPMENT AND TRANSMISSION SERVICE FOR CABLE SYSTEM AT CHALIE 1 CABLE LANDING STATION – PHETCHABURI)

 

 

     2. สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 สงขลา ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศผ่านสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 สงขลา  (PROVISION OF TRANSMISSION SERVICE FOR INTERNATIONAL SUBMARINE CABLE AT CHALIE 2 CABLE LANDING STATION – SONGKHLA)

 

 

 

     3. สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศผ่านสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา (PROVISION OF TRANSMISSION SERVICE FOR INTERNATIONAL SUBMARINE CABLE SYSTEM  AT CHALIE 3 CABLE LANDING STATION - SRI RACHA) 

 

 

 

      4. สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 4 สตูล ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศผ่านสถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 4 สตูล (PROVISION OF TRANSMISSION SERVICE FOR INTERNATIONAL SUBMARINE CABLE SYSTEM AT CHALIE 4 CABLE LANDING STATION – SATUN)