เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 

 

 

       ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)  ครั้งที่ 8ระหว่างวันที่ 15-16  มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมการประชุม
       สำหรับการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งนี้ ให้ความสำคัญเรื่อง “ความเชื่อมโยง” ประกอบด้วย
(๑) การเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แบบไร้รอยต่อ 
(๒) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกคล่องตัวขึ้น  
(๓) การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS เติบโตไปพร้อมกัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคและอาเซียน  

     นอกจากนี้ ACMECS ยังจะเป็นกรอบความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับมิตรประเทศและองค์กรนอกภูมิภาคที่สนใจจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกได้อีกด้วย