ต่อเขี้ยวเสริมเล็บ ให้แมว...กลายเป็นเสือ

ต่อเขี้ยวเสริมเล็บ ให้แมว...กลายเป็นเสือ

     เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน “การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบ Application , Product , Service 
สำหรับ Smart City ที่ให้บริการในรูปแบบ Digital Business”  เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี

    รายละเอียดโครงการ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CA  ร่วมมือพัฒนางานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาอันจะสร้างคุณค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Thingsภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มาบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัยโดยเน้นการร่วมทุนวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ หรือการใช้และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ ผ่านระบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณสนับสนุน : ไม่จำกัดงบประมาณต่อโครงการ แต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมของนื้อหา โดยมีงบประมาณวิจัยต่อเนื่องรวม 3 ปี ไม่เกิน 150 ล้านบาท และงบประมาณต่อปี รวมไม่เกิน 50 ล้านต่อปี

ประเด็นการศึกษาพัฒนา : เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT  ในรูปแบบ Application, Product, Service สำหรับ Smart City  โดยใช้ 
เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้


 

การรับสมัคร : 
-ผู้สนใจสามารถ สแกน QR code แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (concept Proposal)  ด้านล่างนี้

 

 

สอบถามรายละเอียด และ/หรือส่งใบสมัครได้ที่ สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล :
15/133 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 
โทร. 092-465-2265 / 089-234-1413
Email :trf.cat.fund@gmail.com

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561