CAT ร่วมกับหน่วยงานผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมชั้นนำ ลงนามสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

      ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม NGDC และ NBN บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมชั้นนำ จำนวน 8 ราย โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 

    ด้วยปัจจุบันประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง และยังมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนพัฒนา ส่งเสริม และสร้างความตระหนักร่วมกันในด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีความสอดคล้องกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย” หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง