CAT จัดกิจกรรม "Click CAT" เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล

      นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานในวันเปิดกิจกรรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในวันปิดกิจกรรม"Click CAT" เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดหลักสูตร“Block Chain Technology : Insight and Implement for Globalization 4.0” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสําคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐาน Block Chain, Bitcoin, Ethereum และ Hyperledger พร้อมแนวทางการใช้งาน Block Chain และการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ การพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รวมถึงการบูรณาการสถาปัตยกรรมระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรองรับระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562