OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

พลเอก ทวีป เนตรนิยม / ประธานกรรมการ

การศึกษา/อบรม

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Computer science, Naval Postgraduate School, U.S.A.
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยฟิลิปปินส์

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2558 - ปัจจุบัน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  • 2557 - 2558 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  • 2556 - 2557 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  • 2554 - 2556 ปลัดบัญชีทหาร

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  • ไม่มี