OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ / รองประธานกรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ประธานกรรมการ

การศึกษา/อบรม

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 68
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • ​รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคนิค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ประสบการณ์การทำงาน

  • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน เจ้ากรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
  • พ.ศ. 2556 – 2557 รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
  • พ.ศ. 2554 – 2556 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก
  • พ.ศ. 2547 – 2552 ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 กองทัพบก

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  • ไม่มี