OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2552 – 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • 2553 – 2554  เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงานบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ