OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายพัฒนา ณ สงขลา / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (รักษาการในตำแหน่ง)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  •  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่น 8