OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายวรรณชัย บุญบำรุง / กรรมการ

การศึกษา/อบรม

  • ปริญญาเอก กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส 

  • ปริญญาโท  กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส 

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปัจจุบัน -  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  • ไม่มี