CAT satcom News and promotion

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ CAT satcom

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี

25.07.2018

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ นำนักเรียนจ่าของโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบควบคุมโครงข่าย และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของ CAT  ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี