CAT ออกบูธแนะนำ Big Data Sandbox by CAT ในนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมด้วยพันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย CAT ในนามหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำเสนอการวิเคราะห์ Big Data Sandbox ซึ่งจำลอง (Simulation) การทำงานผ่านกระบวนการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูล (Analaytics) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ในมิติต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบประมวลผลขนาดใหญ่ของหน่วยงานได้อีกด้วย ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561