OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • Master of Science in Electrical Engineering University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์