OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและกฎหมาย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย