OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน / กรรมการ

การศึกษา/อบรม

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

  • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด
  • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
  • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
  • ​พ.ศ. 2554 – 2555  กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  • ไม่มี